Translatio philosophica
Національний реєстр академічних філософських перекладів і термінології

Cистематизація корпусу україномовних перекладів гуманітарних текстів та усталення галузевої термінології шляхом створення реєстрів перекладених текстів та термінологічних дискусій, об’єднаних у єдиний інформаційний простір через наскрізний лексикон термінів та персоналій, що містить посилання на відповідні термінологічні та перекладацькі дискусії, а також варіанти перекладу філософських термінів, що були визнані авторитетними фахівцями в ході цих дискусій. Це дозволить створити єдиний загальновживаний «канон» філософського перекладу та інтерпретації основних термінів та сприятиме формуванню загальних академічних стандартів в цій галузі.
Постійний ідентифікатор iPhil
http://philosophy.ua/?q=node/483
Документи
Іконка PDF Translatio Philosophica - Інформаційний лист
Інформаційний лист Національного реєстру академічних філософських перекладів і термінології "Translatio Philosophica"
Іконка PDF Семінар-обговорення проектів «Ukrainian Index of Philosophy» та «Translatio Philosophica»
Інформаційний лист першого семінару, присвяченого реалізації проектів «Ukrainian Index of Philosophy» та «Translatio Philosophica»

Проблема

В сучасній вітчизняній перекладацькій діяльності можна виділити два рівнозначних напрямки: власне, перекладацький (нарощування обсягів перекладної літератури, систематизація та поширення інформації про наявні переклади) та термінологічний / лексикографічний (випрацювання адекватного фахового тезаурусу та формування більш-менш єдиного канону перекладання основних фахових термінів).

Активна робота у термінологічному напрямку триває протягом, принаймні, останніх п’ятнадцяти років завдяки «Лабораторії наукового перекладу» та більш пізнім ініціативам. Утім, результати цієї роботи часто залишаються доступними лише вузькому колу колег, що беруть безпосередню участь у тих чи інших проектах. Новим та позитивним рішенням є щоквартальна публікація результатів окремих дискусій у часописі «Філософська думка», що відбувається з початку 2016 року, але чимало інших, не менш важливих, заходів залишається хіба що у пам’яті учасників. Тим більш відсутній системний доступ до напрацювань кількарічної давнини.

За напрямком перекладу іншомовних текстів ситуація дещо краща, адже поширенням перекладених текстів займаються також видавництва. Утім, відсутність ресурсів, які систематизували б весь корпус наявних перекладів іноземних текстів, призводить до того, що фахівці, студенти та пересічні читачі часто не мають актуальної інформації про ті відносно нечисленні переклади, що вже здійснені, звертаючись до більш поширених російських та совєтських перекладів навіть там, де вже існують якісні вітчизняні, а також вдаючись до хибної практики подвійного перекладу іншомовних текстів через їх російськомовні переклади.

Тому, попри те, що перекладацька робота та лексикографічні дискусії тривають, слід визнати, що сфера академічного гуманітарного перекладу сьогодні вимагає систематизації цієї роботи засобами відповідної ресурсної та інфраструктурної бази, яка наразі відсутня.

Розв’язок

Спробою створення такої інфраструктури є перший вітчизняний проект такого роду «Translatio Philosophica», який розроблено та впроваджується в межах Ініціативи сприяння розвитку гуманітаристики в Україні «Ребрендинг філософії» (http://philosophy.ua) за підтримки Українського філософського фонду, часопису «Філософська думка», кафедри історії філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Центру філософської текстології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Технічно портал є надбудовою над національним індексом наукової активності у сфері філософії «Ukrainian Index of Philosophy», що містить дані про українських фахівців, організації, публікації, дисертації, наукові події у сфері академічної філософії, а також інструменти систематизації цієї інформації. Утім, розвиток філософування неможливий без контакту з іншими царинами гуманітарного (і не лише) знання, художньою літературою та навіть масовою культурою, тому  наразі реєстр перекладів вийшов за межі суто філософської тематики та охоплює широкий спектр дисциплін, який можна означити як гуманітаристику в широкому сенсі.

Пілотну версію порталу було запущено у жовтні 2015 року; у листопаді 2015 року проект був представлений на розширеному засіданні кафедри історії філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка; а у грудні 2015 року – на першому робочому семінарі в Інституті філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України за участі провідних українських перекладачів філософських текстів. Звіт про пілотний етап роботи порталу було представлено у грудні 2015 року у часописі «Філософська думка», а обґрунтування актуальності впровадження проекту – у березні 2016 року на IV Міжнародній науково-практичній конференції «Наукова комунікація в цифрову епоху» (#SCDA16). У лютому 2016 року проект було номіновано на Національну премію у галузі філософії за номінацією «Найкращий редакційно-видавничий проект у галузі філософії».

Метою проекту є актуалізація, систематизація та поширення напрацювань в обох зазначених напрямках роботи, перекладацькому та лексикографічному, шляхом створення ефективних відкритих інформаційних ресурсів, що дозволять:

 • систематизувати результати перекладацької діяльності шляхом створення відкритого електронного реєстру академічних перекладів з інформацією про здійснені видання, діючих перекладачів, анонси перекладів, що готуються, рецензії на переклади, а також текстами перекладів у відкритому доступі (з дозволу правовласників);
 • актуалізувати та систематизувати матеріали термінологічних та лексикографічних дискусій від давніх до поточних та забезпечити їх доступність для широких кіл фахівців, діяльність яких пов’язана з дослідженням чи перекладом іноземної літератури, студентів та пересічних читачів;
 • об’єднати ці два реєстри у єдиний інформаційний простір через наскрізний лексикон термінів та персоналій з посиланнями на відповідні термінологічні та перекладацькі дискусії, а також варіантами перекладу фахових термінів, що були визнані авторитетними фахівцями в ході цих дискусій.

Як це працює

Відповідно до зазначених завдань, портал має два основних розділи та .

Реєстр перекладів

Реєстр перекладів існує у вигляді трьох списків: перекладених текстів, анонсів перекладів, робота над якими триває, та першоджерел, з яких зроблено переклад. Також доступні рецензії на ці тексти, присвячені їм публікації та дослідження, інтерв’ю з авторами та перекладачами, матеріали публічних обговорень, телеефірів тощо (приклад).

Потужна система пошуку дозволяє перекладачу, досліднику або читачу іноземної літератури миттєво дізнатися про наявність україномовного перекладу того чи іншого тексту чи з’ясувати, які з робіт певного автора перекладені українською.

Результат. За умов досягнення максимальної повноти та своєчасного оновлення такого реєстру, він стає основним національним довідником перекладної літератури.

Реєстр термінологічних дискусій

Реєстр термінологічних дискусій утворюють два списки: подій та аналітичних публікацій, кожна з яких присвячена перекладу робіт тих чи інших авторів, імен або конкретних термінів.

Об’єднання цих списків в єдине інформаційне середовище здійснюється завдяки Лексикону філософських термінів та персоналій. Мірою того, як сторінки різних перекладацьких і термінологічних дискусій та публікацій теґуються термінами Лексикону, дані про них з’являються на сторінках відповідних термінів чи персоналій.

Наприклад, на сторінці терміну «Geist» відвідувач побачить не лише україномовне тлумачення даного поняття та нотатки про специфіку його перекладання, але й посилання на термінологічний семінар, присвячений термінології німецької класичної філософії, де відбулося обговорення цього терміну, та статтю часопису «Філософська думка», де було опубліковано матеріали цього семінару. Доступний також перелік іншомовних відповідників цього терміну – наразі англійське "Spirit" та українське "Дух", хоча слід враховувати, що йдеться не про однозначний переклад, а саме про низку можливих варіантів, що були запропоновані учасниками тих чи інших обговорень.

Нарешті, доступне посилання на сторінки пов’язаних авторів – в даному прикладі, на сторінку Геґеля, оскільки на порталі представлені матеріали обговорення поняття «Geist» саме у геґелівській філософії.

В свою чергу, на сторінці Геґеля користувач знайде інформацію про те, що проблеми перекладу його текстів обговорювались на вже згаданому семінарі та були опубліковані у «Філософській думці». Доступний також Лексикон обраного автора, що складається з термінів, що згадувалися у тих чи інших термінологічних дискусіях та аналітичних статтях. Біля кожного терміну зазначено україномовні та іншомовні відповідники, що було запропоновано в ході перекладацьких дискусій.

Відповідно, на сторінці конкретної термінологічної дискусії чи публікації (приклад) ми знайдемо не лише матеріали цієї дискусії, але також інтерактивний перелік термінів, авторів та текстів, що обговорювалися протягом неї.

Переліки термінів та персон, розміщені в реєстрах термінологічних дискусій і аналітичних публікацій у вигляді контекстних фільтрів, допомагають швидко обрати з бази даних аналітичних матеріалів чи дискусій лише ті, що присвячені необхідним термінам чи персонам.

Результат. Враховуючи, що на порталі акумулюються матеріали і точки найавторитетніших перекладачів зору щодо перекладу кожного тексту чи терміну, такий підхід дозволяє сформувати єдиний загальновживаний «канон» філософського перекладу та інтерпретації основних термінів, доступний для використання читачами, дослідниками та перекладачами іншомовної філософської літератури, а також авторами публікацій на суміжні теми.

Реєстр проектів

Наскрізним для матеріалів обох цих розділів є список проектів, до яких можуть відноситися видання окремих перекладених книжок чи публікація перекладених статей у періодичних виданнях, так і окремі термінологічні дискусії та публікації. 

Як приклад проектів можна навести дискусійні проекти як то «Лабораторія наукового перекладу»; цикл науково-термінологічних семінарів з українського перекладу німецької гуманітаристики, що триває з кінця 2015 року за підтримки Гете-Інституту; цикл семінарів з термінологічних питань часопису «Філософська думка», що було розпочато у вересні 2015 року, або такі видавничі проекти як «Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей».

Інший тип проектів – видавничо-перекладацькі проекти, що передбачають тривалу роботу над перекладом низки текстів, як то довготривала програма «Соціальний капітал та академічні публікації» Міжнародного фонду «Відродження», в межах якої вийшло друком близько 700 перекладів іншомовних книжок.

Реєстри перекладачів, видавництв, організацій

Наскрізними для всього порталу (а також для порталу «Ukrainian Index of Philosophy», який є технологічним фундаментом його для функціонування, є реєстри (а згодом й рейтинги) перекладачів, видавництв та інших  організацій (зокрема, спонсорських),що пов'язані із сферою академічного перекладу.

Усі здобутки фахівців у галузі перекладу не лише відображаються на порталі «Translatio Philosophica», але й зберігаються на їх персональних сторінках в індексі «Ukrainian Index of Philosophy» (приклад), а також додаються до загального списку активностей наукових установ та підрозділів, де працює дана особа (приклад).

Результат

Портал «Translatio Philosophica» потенційно здатен забезпечити інформаційну та інфраструктурну базу, яка конче необхідна для систематизації корпусу вітчизняних перекладів та перекладацької, лексикографічної і термінологічної роботи загалом, усталення фахового тезаурусу та канону інтерпретації основних термінів, формуванню загальних академічних стандартів в цій галузі, як наслідок – підвищення якісного рівню перекладацької, дослідницької та викладацької діяльності у сфері соціально-гуманітарних наук і, нарешті, сприяти розвитку не лише наукової, але й літературної та повсякденної мови.

За умов досягнення максимальної повноти та своєчасного оновлення реєстр перекладів стає центральним національним довідником перекладної гуманітарної літератури та дозволяє:

 • вирішити проблему несистематичності корпусу наявних перекладів та обізнаності широких кіл фахівців та широких кіл населення щодо них шляхом консолідації інформації про наявні українські філософські переклади (включно з журнальними публікаціями);
 • зробити чимало перекладних видань, особливо тих, що вже відсутні в продажу, надбанням академічної спільноти;
 • оперативно інформувати академічну громадськість про переклади, що готуються до друку;
 • Визначати коло творів, перекладу яких передовсім потребує вітчизняна філософська спільнота;
 • надавати фахову оцінку переваг і недоліків тих перекладів, що вже вийшли друком, та визначати поточні вимоги до нових праць, формуючи загальні академічні стандарти в цій галузі.

Реєстр термінологічних дискусій, враховуючи те, що на порталі акумулюються матеріали і точки найавторитетніших перекладачів зору щодо перекладу кожного тексту чи терміну, стає центральним національним термінологічним ресурсом у галузі гуманітаристики, який створює можливість:

 • зробити надбанням широкого кола читачів, дослідників та перекладачів іншомовної філософської літератури, а також авторів публікацій на суміжні теми ті термінологічні дискусії, що досі тривають у локальних середовищах;
 • сприяти усталенню фахової термінології через формування єдиного «канону» перекладу та інтерпретації основних термінів.

Стратегія

Реалізація проекту передбачає такі етапи.

 • ЕТАП 1 (завершено): розробка онлайн-платформи для розміщення реєстру академічних філософських перекладів, яку доцільно розгорнути на базі порталу «Ukrainian Index of Philosophy», що забезпечує технічні можливості для цього, а також містить актуальні бази даних фахівців, галузевих організацій, періодичних видань, публікацій, дисертацій та наукових подій. Це дозволить швидко та ефективно інтегрувати інформацію про перекладацьку діяльність із загальним галузевим індексом наукової активності, не створюючи для цього нових баз даних та ресурсів.
 • ЕТАП 2 (триває): первинна акумуляція інформації про наявні переклади, перекладачів та організації, де відбувається перекладацька діяльність. Етап здійснюватиметься силами різних об’єднань та груп перекладачів, видавців, волонтерів, які володіють унікальними, але розрізненими базами даних.
 • ЕТАП 3: перехід до фази стабільної роботи, коли оновлення інформації у реєстрі здійснюватиметься зусиллями самих представників фахової спільноти. На цьому етапі підтримку Реєстру у актуальному стані планується досягти шляхом налагодження партнерських стосунків з усіма українськими видавництвами, що залучені до сфери академічного гуманітарного перекладу, із надання їм можливості самостійного розміщення інформації про нові та заплановані переклади, тематичні події тощо.
 • ЕТАП 4: мультиплікація проекту. Доцільною уявляється також мультиплікація проекту, алгоритми якого є цілком придатними для систематизації перекладацької та лексикографічної роботи в різних академічних галузях.

Запрошення до співпраці

Утім, реалізація цього потенціалу та життєздатність описаного ресурсу можлива лише за умов: а) максимально повного представлення на ньому відповідної інформації, б) максимально широкої поінформованості про нього широких кіл перекладачів, дослідників, студентів, викладачів та читачів іншомовної літератури. Наразі це є одним з пріоритетних завдань засновників проекту та можливою сферою докладання зусиль усіх, кому небайдужа ситуація у сфері вітчизняного академічного перекладу та хто прагне удосконалити цю сферу.

Тому ми запрошуємо усіх, хто пов’язаний із сферою академічного гуманітарного перекладу, до співпраці:

 • організаторів термінологічних, лексикографічних, перекладацьких дискусій: анонсувати свої заходи на порталі, а також фіксувати результати цих заходів та розміщувати їх у реєстрі термінологічних дискусій;
 • перекладачів: використовувати висновки термінологічних дискусій, що вже відбулися, під час перекладу іншомовних текстів;
 • видавництва та редколегії періодичних видань: надавати нам дані про наявні та нові переклади, що виходять друком;
 • студентів, аспірантів, науковців, а також усіх читачів гуманітарної літератури: перевіряти на порталі наявність україномовних перекладів текстів, які бажаєте прочитати, перш, ніж звертатися російськомовних видань;
 • викладачів, наукових керівників, а також керівників кафедр та факультетів: інформувати про можливості порталу своїх співробітників, студентів та аспірантів;
 • тих, кому небайдужа ситуація у сфері вітчизняного академічного перекладу та хто готовий долучитися до удосконалення цієї сфери: приєднатися до команди проекту, здійснити первинне наповнення порталу інформацією про наявні переклади та термінологічні дискусії, а також координувати цю діяльність надалі;
 • та усіх: поширювати цю інформацію, використовувати її та ставитись до мови з належною серйозністю.
Команда проекту